Tìm việc làm: Khác

 1. Nhân viên bảo vệ
  Lương trên bốn triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/10/2017
 2. Nhân viên phụ bếp
  Lương trên bốn triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  26/10/2017
 3. Nhân viên phụ bếp
  Lương trên bốn triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  21/10/2017
 4. Nhân viên bảo vệ
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  21/10/2017
 5. Nhân viên phụ bếp
  Lương trên bốn triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  21/10/2017
 6. Nhân viên bảo vệ
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  21/10/2017
 7. Nhân viên bảo vệ
  Lương trên năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  21/10/2017
 8. Nhân viên bảo vệ
  Lương trên bốn triệu hai trăm ngàn
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  21/10/2017
 9. Nhân viên bảo vệ
  Lương trên bốn triệu hai trăm ngàn
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  21/10/2017
 10. Nhân viên bảo vệ
  Lương trên bốn triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  21/10/2017
 11. Nhân viên phụ bếp
  Lương trên bốn triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  21/10/2017
 12. Nhân viên phụ bếp
  Lương trên bốn triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  21/10/2017
 13. Nhân viên phụ bếp
  Lương trên bốn triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  21/10/2017
 14. Nhân viên nấu ăn công ty
  Lương trên bốn triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  14/10/2017