Việc làm: Cơ khí

 1. Tuyển 05 kỹ thuật cơ khí
  Lương trên tám triệu
  công ty TNHH MTV TPĐ
  Đà Nẵng
  24/07/2018
 2. Tuyển 05 kỹ thuật cơ khí
  Lương trên tám triệu
  công ty TNHH MTV TPĐ
  Đà Nẵng
  21/07/2018
 3. Tuyển 10 thợ hàn cơ khí
  Lương trên tám triệu
  công ty TNHH MTV TĐP
  Đà Nẵng
  21/07/2018
 4. Tuyển 10 thợ hàn cơ khí
  Lương trên tám triệu
  công ty TNHH MTV TPĐ
  Đà Nẵng
  24/07/2018
 5. Tuyển 10 thợ hàn cơ khí
  Lương trên tám triệu
  công ty TNHH MTV ĐPT
  Đà Nẵng
  21/07/2018