Việc làm: Cơ khí

 1. Nhân viên kỹ sư điện
  Lương trên tám triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/04/2018
 2. Nhân viên kỹ thuật cơ khí
  Lương trên tám triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/04/2018
 3. Nhân viên kỹ thuật cơ khí
  Lương trên tám triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/04/2018
 4. Nhân viên kỹ sư điện
  Lương trên tám triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/04/2018
 5. Nhân viên kỹ thuật cơ khí
  Lương trên tám triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/04/2018
 6. Nhân viên kỹ sư điện
  Lương trên tám triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/04/2018
 7. Nhân viên kỹ sư điện
  Lương trên tám triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/04/2018
 8. Nhân viên kỹ thuật cơ khí
  Lương trên tám triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/04/2018
 9. Nhân viên kỹ sư điện
  Lương trên tám triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/04/2018
 10. Công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ á châu
  TP Hồ Chí Minh
  15/05/2018