Việc làm: Hành chính/Nhân sự

 1. Phó Phòng Nhân Sự - MTD: PPNS-JC
  Lương trên hai mươi triệu
  GPO International
  Hà Nội
  15/11/2017
 2. Nhân viên hành chính nhân sự
  Lương trên năm triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  21/10/2017
 3. Nhân viên hành chính nhân sự
  Lương trên năm triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  21/10/2017
 4. Nhân viên hành chính nhân sự
  Lương trên năm triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  21/10/2017
 5. Nhân viên hành chính nhân sự
  Lương trên năm triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  21/10/2017
 6. Nhân viên hành chính nhân sự
  Lương trên năm triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  21/10/2017
 7. Nhân viên hành chính nhân sự
  Lương trên năm triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  21/10/2017
 8. Giám Đốc Nhân Sự
  Lương 4.000USD
  GPO International
  Hà Nội
  21/10/2017
 9. Nhân viên hành chính nhân sự
  Lương trên năm triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  14/10/2017
 10. Nhân viên Hành chính tổng hợp
  Lương trên bảy triệu
  GPO International
  Hà Nội
  31/10/2017