Việc làm: Dịch vụ khách hàng

 1. Nhân viên hướng dẫn khách
  Lương trên mười lăm triệu
  Highlands Coffee
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 2. Highlands Coffee
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 3. Siêu Thị Big C
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 4. Highlands Coffee
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 5. Highlands Coffee
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 6. Siêu Thị CoopMart
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 7. Highlands Coffee
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 8. Highlands Coffee
  TP Hồ Chí Minh
  13/10/2018
 9. Highlands Coffee
  TP Hồ Chí Minh
  13/10/2018
 10. Siêu Thị CoopMart
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 11. Siêu Thị CoopMart
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 12. Siêu Thị CoopMart
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 13. Siêu Thị CoopMart
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 14. SIêu Thị CoopMart
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 15. SIêu Thị CoopMart
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 16. Highlands Coffee
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 17. Highlands Coffee
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 18. Highlands Coffee
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 19. Highlands Coffee
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018
 20. Highlands Coffee
  TP Hồ Chí Minh
  31/10/2018