Việc làm: Xây dựng

 1. công ty TNHH MTV TPD
  Đà Nẵng
  28/07/2018
 2. công ty TNHH MTV TĐP
  Đà Nẵng
  21/07/2018
 3. Nhân viên kỹ thuật cầu đường
  Lương trên bảy triệu
  công ty TNHH MTV TĐP
  Đà Nẵng
  21/07/2018