Việc làm: Hàng không/Du lịch/Khách sạn

 1. Nhân viên hướng dẫn viên du lịch
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  31/03/2018
 2. Nhân viên hướng dẫn viên du lịch
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  31/03/2018
 3. Nhân viên hướng dẫn viên du lịch
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  31/03/2018
 4. Nhân viên hướng dẫn viên du lịch
  Lương trên bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  31/03/2018
 5. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  31/03/2018
 6. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  31/03/2018
 7. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  31/03/2018
 8. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  31/03/2018