Category: 他

 1. công ty TNHH MTV PTC
  Đà Nẵng
  29/09/2018
 2. Nhân viên bếp chính
  Salary over bảy triệu
  công ty TNHH MTV PDT
  Đà Nẵng
  27/09/2018
 3. Nhân viên phụ bếp
  Salary over năm triệu
  công ty TNHH MTV PTD
  Đà Nẵng
  25/09/2018
 4. Nhân viên tạp vụ
  Salary over năm triệu
  công ty TNHH MTV PDT
  Đà Nẵng
  25/09/2018
 5. Nhân viên thợ mộc
  Salary over chín triệu
  công ty TNHH MTV PDT
  Đà Nẵng
  25/09/2018
 6. Nhân viên phụ mộc
  Salary over bảy triệu
  công ty TNHH MTV PDT
  Đà Nẵng
  25/09/2018
 7. công ty TNHH MTV PDT
  Đà Nẵng
  25/09/2018
 8. Nhân viên lao dộng phổ thông
  Salary over sáu triệu
  công ty TNHH MTV PDT
  Đà Nẵng
  25/09/2018
 9. Nhân viên bảo trì điện
  Salary over sáu triệu
  công ty TNHH MTV PDT
  Đà Nẵng
  25/09/2018
 10. công ty TNHH MTV PDT
  Đà Nẵng
  25/09/2018
 11. Nhân viên thợ cơ khí
  Salary over tám triệu
  công ty TNHH MTV PDT
  Đà Nẵng
  25/09/2018
 12. Nhân viên phụ cơ khí
  Salary over sáu triệu
  công ty TNHH MTV PDT
  Đà Nẵng
  25/09/2018
 13. công ty TNHH MTV PDT
  Đà Nẵng
  27/09/2018
 14. công ty TNHH MTV PDT
  Đà Nẵng
  27/09/2018
 15. Nhân viên phụ bếp
  Salary over năm mươi triệu
  công ty TNHH MTV PTC
  Đà Nẵng
  27/09/2018
 16. Tuyển 03 nhân viên bảo vệ
  Salary over năm triệu
  công ty TNHH MTV PTC
  Đà Nẵng
  27/09/2018
 17. Nhân viên kỹ thuật điện lạnh
  Salary over bảy triệu
  công ty TNHH MTV PTC
  Đà Nẵng
  27/09/2018
 18. Nhân viên thợ mộc,phụ mộc
  Salary over chín triệu
  công ty TNHH MTV PTC
  Đà Nẵng
  27/09/2018
 19. Nhân viên thợ PU,phụ PU
  Salary over chín triệu
  công ty TNHH MTV PTC
  Đà Nẵng
  27/09/2018
 20. Nhân viên cây xanh
  Salary over năm triệu năm trăm ngàn
  công ty TNHH MTV PTC
  Đà Nẵng
  27/09/2018