Bắt đầu
Ngân sách
Ứng viên
3 năm trước
Kết thúc
10.000.000 đ
0
4 năm trước
Kết thúc
4.500.000 đ
0
4 năm trước
Kết thúc
4.500.000 đ
0
5 năm trước
Kết thúc
7.000.000 đ
1
5 năm trước
Kết thúc
7.000.000 đ
1
5 năm trước
Kết thúc
thỏa thuận
1