Category: Other

 1. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/02/2018
 2. Nhân viên thiết kế nội thất
  Salary over bảy triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/02/2018
 3. Nhân viên phụ bếp
  Salary over bốn triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/02/2018
 4. Nhân viên thợ PU
  Salary over tám triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/02/2018
 5. Nhân viên lễ tân
  Salary over bốn triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/02/2018
 6. công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/02/2018
 7. Nhân viên văn phòng
  Salary over năm triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/02/2018
 8. công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/02/2018
 9. cần tuyển 03 nam giao nhận
  Salary over năm triệu
  công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/02/2018
 10. Nhân viên kho
  Salary over năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/02/2018
 11. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/02/2018
 12. Nhân viên lao dộng phổ thông
  Salary over năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/02/2018
 13. Nhân viên lao dộng phổ thông
  Salary over năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/02/2018
 14. Nhân viên bảo vệ
  Salary over năm triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/02/2018
 15. Nhân viên bếp chính
  Salary over bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/02/2018
 16. Nhân viên giám sát bán hàng
  Salary over bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/02/2018
 17. Nhân viên phụ bếp
  Salary over bốn triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/02/2018
 18. Nhân viên thợ mộc,phụ mộc
  Salary over chín triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/02/2018
 19. Nhân viên thợ cơ khí,phụ cơ khí
  Salary over bảy triệu
  Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/02/2018
 20. Công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
  Đà Nẵng
  28/02/2018